Primary links

Vedtægter

Kapitel 1. NAVN
1.1 Organisationens navn er Dansk Frisbee Sport Union (DFSU).

Kapitel 2. FORMÅL
2.1 DFSU er en landsdækkende organisation, der har til formål at fremme frisbee-sporten i Danmark bl.a. ved at udskrive mesterskaber, afholde stævner, udgive oplysende publikationer m.m.

Kapitel 3. ORGANISATORISK OPBYGNING
3.1 Som medlem af DFSU kan efter bestyrelsens samtykke optages enhver klub på mindst 5 medlemmer mod at betale det til enhver tid gældende klubkontingent.
Nøjagtig fortegnelse over klubbens medlemmer skal sammen med klubbens vedtægter vedlægges en skriftlig ansøgning.
3.2 De tilsluttede klubber er forpligtet til løbende at vedligeholde deres medlemslister over for DFSU, samt årligt, pr. 31. december, at indsende en revideret medlemsopgørelse. Klubberne skal endvidere løbende meddele unionen om ændringer i medlemslisten.
Medlemsfortegnelsen skal mindst indeholde følgende oplysninger om klubbens medlemmer:
• Navn
• Fødselsdag og -år
• Emailadresse
• Telefonnummer
DFSU kan, til enhver tid, kræve dokumentation for, at de, på medlemsfortegnelsen opførte medlemmer, reelt er medlem af klubben.
3.3 De tilsluttede klubber er forpligtiget til årligt at indsende en fortegnelse over klubbens ledelse til DFSU´s sekretariat. Fortegnelsen skal indeholde kontaktoplysninger til klubbens formand samt klubbens DFSU kontaktperson i form af telefonnummer og e-mailadresse.
3.4 Alle medlemmer er underkastet DFSU’s vedtægter og bestemmelser og nyder samtidig godt af de rettigheder, dette medfører.
3.5 Ingen klub under DFSU må føre navnet dansk eller Danmark i sit navn.
3.6 Spillere
Som medlem af en klub tilhørende Dansk Frisbee Sport Union er man ligeledes automatisk medlem af DFSU. Spillere, der ikke er opført på den senest fremsendte medlemsliste, er ikke spilleberettigede i mesterskabsturneringer sanktioneret af DFSU. Forseelser behandles jfr. bestemmelserne i kapitel 9. Der kan søges dispensation for deltagelse hos DM-udvalget.
3.7 Repræsentantskab
Repræsentantskabet er DFSU’s højeste myndighed. Som medlem af repræsentantskabet kan hver klub udpege repræsentant/er i henhold til medlemstal ud fra følgende fordeling:
10 eller færre medlemmer: 1 repræsentant
11 - 30 medlemmer: 2 repræsentanter
31 eller flere medlemmer: 3 repræsentanter
3.7.1 Medlemmerne af DFSU´s hovedbestyrelse er desuden medlem af repræsentantskabet og har dermed stemmeret på lige fod med de øvrige repræsentanter.
3.7.2 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt i repræsentantskabet.
3.8 Hovedbestyrelse
Hovedbestyrelsen er DFSU´s daglige ledelse og består af minimum tre personer: En formand, en kasserer samt minimum et menigt medlem. Det skal sikres, at en flertalsbeslutning kan tages.
3.8.1 Alle medlemmer til hovedbestyrelsen vælges direkte af repræsentantskabet. Formand og kasserer vælges for 2 år. Formanden vælges i ulige år, og kasserer vælges i lige. Øvrige medlemmer vælges for 1 år.

Kapitel 4. REPRÆSENTANTSKABSMØDE
4.1 Repræsentantskabets møder er åbne for alle. Dog kan møderne lukkes under behandlingen af et eller flere punkter, såfremt 50 % af de tilstedeværende repræsentantskabsmedlemmer ønsker dette.
4.2 Repræsentantskabet indkaldes skriftligt med mindst fire ugers varsel.
4.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år mellem d. 1. februar og d. 15. marts.
4.4 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes af hovedbestyrelsen, såfremt 25 % af de tilsluttede klubber eller en enig hovedbestyrelse ønsker dette. Ved indkaldelsen skal dagsordenen angives.
4.5 Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde skal som minimum indeholde følgende:
1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning fra formanden
3. Aflæggelse af regnskab
4. Behandling af anmeldte forslag
5. Valg af formand el. kasserer
6. Valg af minimum 1 hovedbestyrelsesmedlem
7. Valg af en revisor og en revisorsuppleant
8. Nedsættelse af et DM-udvalg samt af de fra repræsentantskabet og bestyrelsen ønskede udvalg.
9. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende kalenderår
10. Eventuelt 
4.6 Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4. skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 14 dage før repræsentantskabsmødet. Hovedbestyrelsen skal videresende de indkomne forslag til klubberne senest 8 dage før repræsentantskabsmødet.
4.7 Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt ved stemmeflertal.
4.8 Dirigenten fastsætter afstemningsmetoden. Skriftlig afstemning skal benyttes, hvis én eller flere repræsentanter kræver det.

Kapitel 5. KONTINGENT
5.1 Kontingentet for de tilsluttede klubber fastsættes på det ordinære repræsentantskabsmøde på basis af klubbens medlemstal pr. 31. december det foregående år. Kontingentet består af et klubkontingent samt et spillerkontingent.
5.2 Der kan fastsættes et særligt kontingent for nye klubber.
5.3 Der kan fastsættes gebyrer for spillere og/eller holds deltagelse i turneringer på dansk grund.
5.4 Kontingentet for de tilsluttede klubber betales helårsvis pr. 1. april.
5.5 Gebyrer fastsat efter kapitel 5.3 skal indbetales til DFSU senest 1 måned efter turneringens afslutning.

Kapitel 6. REGNSKAB
6.1 Regnskabet følger kalenderåret. Regnskabet skal underskrives af kassereren, samt efter revision af den af repræsentantskabet valgte revisor.

Kapitel 7. TEGNING
7.1 DFSU tegnes af formanden + et bestyrelsesmedlem.

Kapitel 8. UDVALG OG KOMITEER
8.1 Til udarbejdelse af DFSU´s til enhver tid gældende retningslinjer eller udførsel af specielle opgaver kan repræsentantskabet eller hovedbestyrelsen nedsætte udvalg eller komiteer.
8.2 Kommissoriet for et udvalg eller en komité specificeres ved nedsættelsen. Nedsatte udvalg og komiteer refererer til den instans, de er nedsat under samt, hvis ønsket, til repræsentantskabet.
8.3 Forslag fra udvalg og komiteer behandles på repræsentantskabsmødet under punkt 4.
8.4 Der nedsættes et fast DM-udvalg til afvikling af Danmarksmesterskabet i både indendørs og udendørs ultimate.
8.4.1 DM-udvalget har til opgave at planlægge og afvikle Danmarksturneringen i både indendørs og udendørs ultimate i samarbejde med de arrangerende klubber samt opdatere de gældende regler, der spilles under.

Kapitel 9. BESTEMMELSER VEDRØRENDE FORSEELSER
9.1 Det er ethvert medlems pligt, at indberette enhver spiller eller klub, som ved sin handling overtræder DFSU´s bestemmelser, tilsidesætter elementære hensyn eller på anden måde modarbejder DFSU´s formål. Dette skal ske til hovedbestyrelsen.
9.2 Indberetningen skal sendes i to eksemplarer til hovedbestyrelsen, som inden 8 dage videresender klagen til den/de indberettigede samt deres klub. Eventuelle modsigelser bør være bestyrelsen i hænde senest 8 dage efter modtagelsen.
9.3 Hovedbestyrelsen kan indkalde de implicerede parter til en samtale og senest 14 dage herefter afsige kendelse samt eventuel straf, dvs. udelukkelse fra konkurrencer i et givet tidsrum, eller eventuel udelukkelse fra DFSU.
9.4 Afgørelser truffet af hovedbestyrelsen efter bestemmelserne i kapitel 9.1-9.3 kan indbringes for et repræsentantskabsmøde, hvor mindst halvdelen af de tilsluttede klubber er til stede.

Kapitel 10. VEDTÆGTSÆNDRINGER
10.1 Ændring af DFSU´s vedtægter kan kun ske på et repræsentantskabsmøde, hvor mindst halvdelen af de tilsluttede klubber er repræsenteret, og hvor et flertal på 2/3 af de fremmødte stemmer for.

Kapitel 11. OPLØSNING AF DFSU
11.1 Beslutning om opløsning af DFSU kan kun træffes på et repræsentantskabsmøde, hvor mindst halvdelen af de tilsluttede klubber og mindst halvdelen af alle stemmeberettigede er til stede, og kun ved et stemmeflertal på mindst 3/4 af de afgivne stemmer. DFSUs midler overdrages til medlemsklubberne og fordeles andelsmæssigt efter antal af medlemmer.

---
Disse vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling, den 4. april 1981, og er senest blevet ændret på repræsentantskabsmødet 2012. Se referatet for yderligere detaljer.