Strategi, værdier og politikker

Samværspolitikken

Formål og retningslinjer

Dansk Frisbee Sport Unions samværspolitik har til formål at skabe trygge rammer for instruktører, udøvere og frivillige i foreningerne. Samværspolitikken skal sikre, at alle forbundets medlemmer, uanset alder og køn, har en god oplevelse når de indgår som en del af vores fællesskab. Samværspolitikken sikrer den enkeltes rettigheder og har til formål at beskytte den enkelte idrætsudøver, frivillige eller ansatte, for en hver form for krænkelse.

I tilfælde af mistanke eller kendskab til krænkelser, eller overtrædelse af nedenstående politikker, haves jf. kapitel 9 i forbundets vedtægter, pligt til at rette henvendelse til forbundets eller lokalforeningens bestyrelse. Lokalbestyrelsen har endvidere pligt til at reagere på enhver henvendelse og skal efter en konkret vurdering afgøre, om sagen kan håndteres uden indblanding af forbundet eller anden instans.

Indhentning af børneattester

Bestyrelsen i enhver lokalforening forpligtes til, at indhente børneattester fra alle deres instruktører og frivillige, som er 15 år og derover, og er ansat i en funktion med direkte kontakt til børn under 15 år – uagtet om arbejdet er lønnet eller frivilligt. Er vedkommende registreret i kriminalregistret, kan vedkommende ikke ansættes i foreningsregi. Børneattesten skal indhentes ved nyansættelser og genindhentes 1 gang årligt, da bestyrelsen ikke underrettes af politiet i tilfælde af, at der nedfældes dom efter ansættelse. Den digitale børneattest finder du her.  

Adfærds- og underretningspligt

Det forventes at alle voksne i forbunds- og foreningsvirke fungerer som rollemodeller for børn og unge. Omgangstonen skal være ordentlig og bære præg af gensidig respekt for hinanden. Mobning og chikane er således uacceptabelt og må under ingen omstændigheder finde sted.

Endvidere forpligtes alle ansatte og frivillige til at overholde gældende lovgivning. Trænere underlægges jf. § 154 efter lov om social service, fagpersoners særlige underretningspligt, hvorfor træneren forpligtes til at underrette kommunen ved mistanke, eller bekymring om et barn eller en ung.

Samleje med en person under 18 år, er jf. straffelovens § 223 strafbart, hvorfor foreningens bestyrelse har anmeldelsespligt, overtrædelsen heraf kan desuden medføre eksklusion jf. kapitel 9 i forbundets vedtægter.  

Alkohol- og narkopolitik

Ved arrangementer og fester følges gældende lovgivning, således ingen udskænkning til unge under 18 år. Børn og unge må ikke indtage spiritus i forbindelse med samlinger i forenings- og forbundsregi. Ledere og ansvarshavende for samlinger, hvor børn og unge deltager, må heller ej indtage alkohol i den tid de fungerer i idrætsforeningens regi. Skulle der være mistanke om ovenstående, har man pligt til at henvende sig til foreningens bestyrelse, som følgelig har pligt til at handle. Bestyrelsen afgør overtrædelsens konsekvenser.

Indtagelse af euforiserende stoffer i forbunds- eller foreningsregi medfører øjeblikkelig eksklusion, jf. kapitel 9 i forbundets vedtægter. Endvidere gives jf. § 154 efter lov om social service, også pligt til at underrette kommunen hvis omtalte er under 18 år.

Dopingpolitik

Dansk Frisbee Sport Union tager afstand fra enhver form for doping. Ved mistanke om doping eller andre former for præstationsfremmende midler, forpligtes man til at henvende sig til forbundets anti doping udvalg. Forbundets bestyrelse kan på baggrund af udvalgets konkrete vurdering, til enhver tid pålægge et medlem at fremmøde for at aflægge en dopingtest, efterkommes dette ikke, udløser det karantæne svarende til en positiv test. Det er udøverens ansvar at holde sig ajour med, hvilke stoffer, der er på dopinglisten. Vær opmærksom på at noget medicin også kan være på dopinglisten, er du i tvivl, så kontakt din træner eller efterse dopinglisten på Anti Doping Danmarks hjemmeside.